top of page

WERKWIJZE

Kennismaking

Wanneer u eerst kennis wilt maken of u vragen heeft voordat u zich wilt aanmelden dan plan ik een telefonisch kennismakingsgesprek in van maximaal 15 minuten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Intake
In het eerste gesprek bespreken wij uw klachten, uw hulpvraag en de soort hulp die u zoekt. Meestal volgt hierna nog een gesprek die bedoeld is om de last die u ervaart duidelijker in beeld te brengen en het doel van de behandeling te bepalen.
Hierbij kunnen ook vragenlijsten of andere psychologische onderzoeksmiddelen gebruikt worden.

Ik bespreek deze bevindingen met u en ga na welke vorm van behandeling volgens de geldende richtlijnen het meest geschikt is. Het komt ook voor dat ik u een voorstel doe om andersoortige hulp te zoeken.


Behandelplan
De bevindingen uit de intake worden opgenomen in een behandelplan en met u besproken en bij overeenstemming wordt vastgesteld: de behandeling kan voortgezet worden.


Behandeling

Binnen de Basis GGZ worden kortdurende behandelingen geboden. Ik werk volgens de GGZ zorgstandaarden van het Akwa-GGZ instituut. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl .

De behandelingen kunnen bestaan uit:

 • gesprekken met een behandelaar

 • een e-Health behandeling (hulp via internet of e-mail)

 • een combinatie van gesprekken en e-Health

 • Hoe naasten betrokken worden

ROM
Ik maak gebruik van een begin-, tussen- en eindmeting middels de Routine Outcome Monitoring (ROM) om zicht te hebben op het effect van de behandeling. Wanneer u geen vragenlijsten voor de ROM wilt invullen dan kunt u dit aangeven. Ik zal u dan vragen om een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Afsluiting
Vinden u en uw behandelaar dat u genoeg vooruit bent gegaan? Dan ronden we de behandeling af. U maakt afspraken over eventuele zorg na de behandeling. En we bespreken wat u kunt doen als uw klachten terugkomen. Uw huisarts of andere arts krijgt van ons een verslag van de behandeling indien u dat gewenst vindt.

BEHANDELING

Ik maak vooral gebruik van de volgende therapievormen:

Cognitieve gedragstherapie


In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag.

De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedag stap voor stap in de praktijk te brengen.

Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn nauw met elkaar verbonden en stoelen beiden op een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.


In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het op het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.

 

Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen.

De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen zeer positief te zijn bij een scala aan aandoeningen zoals: depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, fobieën, verslavingen en eetstoornissen. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij deze vorm van therapie.

A Supportive Therapist
Supportive Friend
Child and Therapist
Support Group
A Supportive Hug
Attentive Therapist

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn in het leven van mensen. Een groot deel van deze mensen kunnen deze ervaringen zelf verwerken. Bij een aantal mensen kunnen er psychische klachten ontstaan. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode voor de behandeling van Posttraumatische Stressstoornis en andere aan trauma gerelateerde problemen (angst-, stemming- en gedragsproblemen). EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische ervaringen.
Dit gebeurt door de cliënt met behulp van gerichte vragen te stimuleren om zich vanuit een ‘hier-en-nu’ perspectief te concentreren op een herinnering aan een schokkende ervaring uit het verleden. Alle aspecten van de herinnering – zoals beelden, gedachtes, emoties en lichamelijke sensaties – worden geactiveerd op deze manier en zo wordt een maximale spanning opgewekt. Deze naar binnen gerichte concentratie wordt vervolgens gecombineerd met afleidende prikkels zoals een lichtbalk, handbewegingen voor de ogen of tikjes uit een koptelefoon.

Het doel van de behandeling is bereikt als de cliënt na de behandeling de herinnering kan oproepen zonder daarbij spanning te ervaren. EMDR wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering.

EMDR is dus zeer effectief voor de PTSS (posttraumatische stressstoornis). Vaak zijn er opdringende herinneringen aan traumatische gebeurtenissen waarbij er angstwekkende beelden (herbeleving, flashbacks en nachtmerries) zijn.

EMDR wordt ook gebruikt voor allerlei andere psychische klachten zoals:

 • (faal)angst

 • spanningen

 • somberheid

 • burn-out

 • enkelvoudige fobieën

 • pesterijen

 • verlieservaringen

 • werk gerelateerde ervaringen

 • misbruik

 • na een verkeersongeval of misdrijf

 • agressie problemen

Hoe werkt EMDR

Bij de behandeling met EMDR richt de cliënt zich op beelden, gevoelens en gedachten van de beladen gebeurtenis, waarbij tegelijkertijd de therapeut ritmische bewegingen maakt met de hand die de cliënt volgt, een lichtbalk, tikjes met een koptelefoon, en/of trillers in de handen. Na 30 seconden wordt aan de cliënt gevraagd wat men ervaart. De cliënt ervaart dan meestal een ander beeld en gevoel. Er wordt gevraagd om zich hier weer op te concentreren. Dit wordt zo vaak herhaald tot dat de emotie redelijk neutraal aanvoelt en de cliënt een meer positieve of neutrale gedachte heeft over zichzelf en de “gebeurtenis”.
Er vindt informatie verwerking plaats in de hersenen. Door een combinatie van sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en dat de aandacht wordt afgeleid (via bijvoorbeeld de oogbewegingen). Het natuurlijk verwerkingssysteem wordt hierdoor gestimuleerd.

Het werkt als het ware als:

 • Een soort REM-slaap, als bijvoorbeeld wanneer u droomt en daar automatisch oogbewegingen maakt. En nu wordt de nare ervaring van het hier-en-nu van de oogbewegingen in gang gezet tijdens de sessie en werkt deze neutraliserend (desensitiserend).

 • Dit leidt tot een betere integratie van de linker- en rechterhersenhelft.

 • Ieder mens heeft de mogelijkheid om weer te herstellen van een nare ervaring of gevoel.

 • Ieder mens heeft een basisgezondheid en iedereen heeft een aangeboren vermogen dat streeft naar herstel van een nieuw gezond, psychisch en emotioneel evenwicht.

Effecten na een sessie
Het kan zijn dat de cliënt de eerste drie dagen moe is na de behandeling of dat de behandeling nog doorwerkt. Vaak verdwijnt dit weer na drie dagen. Er kunnen ook nog nieuwe beelden naar voren komen. Het is aan te bevelen deze beelden op te schrijven. Dit kan dan weer in de volgende zitting behandeld worden.

 

Wat ik belangrijk vind tijdens de sessie is dat:

 • U zich veilig voelt tijdens de behandeling.

 • Wanneer het nodig is start ik de behandeling eerst op een rustige en opbouwende manier zodat u zich gesteund voelt wanneer u dat nodig heeft.

 • Voordat er gekozen kan worden voor een EMDR behandeling wordt er eerst nauwkeurig besproken met de cliënt wat precies de klacht is en hoe groot de emotionele draagkracht is van de cliënt.

 • In een sessie kunnen nare beelden naar voren komen, maar die veranderen snel door de therapie. En u zit nu ook in een andere setting waarin iemand u begeleidt.

 • EMDR wordt uitdrukkelijk volgens het gehanteerde protocol toegepast tijdens de sessie. Dit is belangrijk, omdat de positieve effecten van EMDR zo het beste resultaat geeft voor de cliënt.

Effecten van EMDR
Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de cliënten geen PTSS meer heeft na drie sessies van 90 minuten. Uiteraard zijn daar uitzonderingen in. Andere klachten zoals fobieën en angstklachten zijn behoorlijk verminderd en men zal de betreffende situaties beter aan kunnen. Wilt u graag uw traumatische ervaringen verwerken, neem dan contact op met de praktijk.

E-HEALTH

Tijdens de behandeling kan er ook gebruikt gemaakt worden van e-health. In een online omgeving krijgt u uitleg over uw problematiek, kunt u opdrachten doen, krijgt u filmpjes te zien van bijvoorbeeld een expert of lotgenoten. Ook kunt u in deze beveiligde omgeving opdrachten maken die een onderdeel kunnen zijn van uw behandeling. Deze online omgeving is alleen voor u en mij als psycholoog zichtbaar. Ik kan daar uw vorderingen volgen. Voor deze e-health maak ik gebruik van Therapieland .

U krijgt standaard vier modules toegestuurd (gratis) bij aanmelding: eerste stap naar herstel, zelfbeeld, zelfcompassie en signaleringsplan. Er is de mogelijkheid is voor lotgenotencontact binnen therapieland. En u heeft 20 jaar toegang tot therapieland. 

bottom of page