top of page

VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE ZORG

Vergoeding basisverzekering

Bij psychologische zorg vanuit de Generalistische basis GGZ betaalt u eerst het wettelijke verplichte eigen risico van 385 euro (2024), maar geen eigen bijdrage.

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ wordt vergoed via de basisverzekering.

Er moet wel worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er is sprake van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.

 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten

 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.

 • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

 • Een verwijzing is één jaar geldig.

 • Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Ik heb vanaf 01-01-2024 contracten met de zorgverzekeraarsgroepen DSW en Achmea en vanaf 01-04-24 met zorgverzekeraars groep CZ. De facturen worden in dat geval direct naar uw zorgverzekeraar verstuurd. U hoeft verder niets te doen. Bij zorgverzekeraars waarmee ik geen contracten heb betaalt u de factuur zelf en kunt u de nota opsturen naar uw verzekeraar voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Bij zorgverzekeraars waarmee ik geen contracten heb:

 • Betaalt u bij de naturapolis een deel van de rekening zelf. Welk percentage u zelf moet bijbetalen verschilt per polis en ligt tussen de 20% en 50%.

 • Krijgt u bij een restitutiepolis na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief.

 

Er zijn geen kosten verbonden voor u als cliënt van Atypisch Psychosociale Hulpverlening. De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Wanneer Atypisch Psychosociale Hulpverlening geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en u een naturapolis heeft, krijgt Atypisch Psychosociale Hulpverlening een lagere vergoeding. Atypisch Psychosociale Hulpverlening brengt ook in dat geval geen eigen bijdrage of kosten voor u in rekening. Wel moet u rekening houden met het wettelijke eigen risico (Tip: betaal uw eigen risico in 10 termijnen bij uw zorgverzekeraar). U hoeft dus niets te betalen, behalve de kosten voor het eigen risico (voor zover u dat nog niet heeft verbruikt).

Voor de actuele en volledige voorwaarden kunt u terecht bij uw eigen verzekeraar.

De maximum tarieven voor de verzekerde zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt de zorgtype bepaald.

Geen vergoeding basisverzekering

Voor sommige problemen heeft u geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld voor:

 • Relatieproblemen

 • Slaapstoornissen

 • Psychische klachten zonder diagnose

 • Een burn-out

 • Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik

 • Aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling

 • Enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen

 • Klachten omtrent rouw en verlies

 • Zelfbeeld

Valt u met uw klachten buiten de vergoede zorg? Dan kunt u dus ook bij mij terecht. Indien u kiest voor de onvergoede zorg, en/of indien uw klachten niet (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden door de basisverzekering, kunt u juist een stuk sneller terecht bij mij terecht.

Voordelen onverzekerde zorg:

 • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts en besluit dus zelf of u hulp nodig vindt.

 • U bepaalt de duur, het nut en het doel van de behandeling in samenspraak met uw
  behandelaar.

 • De zorgverzekeraar wordt niet betrokken en wordt dus niet geïnformeerd over de aard en
  ernst van uw klachten.

 • U spreekt uw jaarlijkse eigen risico niet aan.

 • Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota voor niet-basispakketzorg consult.

TARIEVEN ATYPISCH

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota's. De nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft aangeraden om in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg het zorgprestatiemodel in te voeren. Dat is een model waarbij eenvoud voorop staat. Dus met eenvoudige regels, duidelijke nota's en geen onnodige administratie.

Aan de kwaliteit van onze zorg veranderd niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd. In plaats van een factuur aan het einde van de behandeling, ontvangt u vanaf 1 januari 2022 maandelijks een factuur waarop ieder contact met uw behandelaar vermeld staat. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar.

Zorgprestaties

Vanaf 2022 zijn er geen producten en DBC's meer maar zorgprestaties. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor u. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Soms is bij een consult iets extra's nodig. Bijvoorbeeld een tolk of evt. reistijd. Deze zorgprestaties heten 'toeslagen'.

ZPM tarieven

Er zijn in het ZPM veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen ervan o.a. rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener. Een GZ-psycholoog is bijvoorbeeld duurder dan een psycholoog.

 • Het Type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

 • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

 • De "setting", oftewel de plek waar het consult plaatsvindt.

Planning = Realisatie

Bij Atypisch hanteren wij het principe 'Planning = Realisatie'. We gaan er hierbij vanuit dat de geplande tijd in de agenda ook besteed wordt aan uw consult. Als de afspraak 15 minuten of meer afwijkt, moet uw behandelaar de afspraak aanpassen, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd gaat worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast dienen te worden.

Folders zorgprestatiemodel

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en de veranderingen kunt u in de onderstaande folders bekijken:

Prestaties Setting 1: ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II

Gz-psycholoog

Code              Consulttype                                          Nza-tarief

CO0172          Diagnostiek 15 minuten                       €  68,88

CO0302          Diagnostiek 30 minuten                       €114,20

CO0432          Diagnostiek 45 minuten                       €159,70

CO0562          Diagnostiek 60 minuten                       €183,44

CO0692          Diagnostiek 75 minuten                       €223,48

CO0822          Diagnostiek 90 minuten                       €274,01

CO0952          Diagnostiek 120 minuten                     €380,13

CO0237          Behandeling 15 minuten                      €  56,19

CO0367          Behandeling 30 minuten                      €  95,67

CO0497          Behandeling 45 minuten                      €135,89

CO0627          Behandeling 60 minuten                      €161,46

CO0757          Behandeling 75 minuten                      €198,72

CO0887          Behandeling 90 minuten                      €242,76

CO1017          Behandeling 120 minuten                    €346,41

TC0009          Toeslag reistijd tot 25 minuten              €  34,76

TC0010          Toeslag reistijd vanaf 25 minuten          €  89,61

OV0012          Niet-basispakketzorg consult                €132,24

OV0018          Schriftelijke informatieverstrekking       €104,69

OV0007          Intercollegiaal overleg kort (>5min)      €  25,05

OV0008          Intercollegiaal overleg kort (>15min)    €  76,35

-                      Coaching                                                 € 120,00 (Incl. 21% BTW) 

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. 

Vanaf 1 Januari 2022 ontvangt u maandelijks een factuur waarop contact met uw behandelaar vermeld staat.

Bij vergoede zorg
​U ontvangt bij vergoede zorg maandelijks de nota die u naar uw zorgverzekeraar kunt doorsturen. Daarna betaalt u de nota aan Atypisch.

Bij onvergoede zorg (niet-basispakketzorg consult)
Is er geen sprake van verzekerde zorg dan krijgt u een nota van 132,24 euro (vrijgesteld van BTW) per consult van 45 minuten per gesprek. Dat tarief is ook van toepassing voor mensen die ervoor kiezen om – ondanks dat er sprake is van verzekerde zorg – de behandeling zelf te betalen.

Coaching
Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching stel ik geen diagnose. Het betreft daarom geen zorg en valt niet onder de GGZ. We werken met uw ontwikkelvraag als uitgangspunt.

VERGOEDING WERKGEVERS

Kwaliteitszorg waar u op kunt rekenen

Hebben klachten invloed op uw werkzaamheden maar zijn ze niet direct door het werk zelf ontstaan, dan zijn werkgevers vaak bereid –ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim –de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden.

Bedrijfstarief is op aanvraag.

bottom of page